Sunday, October 25, 2009

Gravel day


Gravel day
Originally uploaded by sydney_b.