Thursday, October 01, 2009

Fav chutney


Fav chutney
Originally uploaded by sydney_b.
Yum. One of my staple condiments.

No comments: